Loading ...
 • image

  การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ผู้สมัครสามารถสมัครได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  ช่องทางที่ 1. สมัครผ่านโครงการรับตรง KU Admission http://www.admission.ku.ac.th

  ช่องทางที่ 2. สมัครผ่านระบบกลาง (Admission) http://www.aupt.or.th/admission.php

  ช่องทางที่ 3. รับสมัครตรง ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตึก อก.5 เฉพาะสาขาที่ยังได้นิสิตไม่ครบ จาก 2 ช่องทางแรกเท่านั้น

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน - 11 มิถุนายน 2559

 • image

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิศวกรรมอาหาร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 • image

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น

 • image

  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน หลักสูตรของภาควิชามุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เครื่องจักร เครื่องมือทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด

 • image

  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด เพื่อที่จะให้บัณฑิตที่จบไปเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งที่เป็นอาหาร กึ่งอาหาร และมิใช่อาหาร ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

 • image

  ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มุ่งเส้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทุกขั้นตอนของการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดหลักสูตรให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ กระบวนการผลิตสิ่งทอ และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนการออกแบบการตลาด และการจัดการสินค้าสิ่งทอ

WELCOME TO FACULTY AGRO-INDUSTRY.

แนะนำหลักสูตร

โครงการหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดตั้งโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ โดยมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ใน 5 สาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งทอ

คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำตอบ จากทุกคำถาม

ปัญหา การศึกษา ทุนการศึกษาอื่นๆ ค่าธรรมเนียมการศึกษา การย้ายสาขา จบแล้วทำงานอะไร ??..

คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

Facebook Fan page

LINK อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

price and packages-Call-to-action-Icon