Email: bunyakorn99@gmail.com    Support: +662-5625000 ต่อ 5140
 

  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับ วันที่ 1 มกราคม 2557
วันนี้
2
เมื่อวาน
45
เดือนนี้
450
เดือนที่แล้ว
1,380
ปีนี้
1,830
รวมทั้งหมด
82,694

คำถามที่พบบ่อย - คุณหาคำตอบได้ที่นี่

  โครงการภาคพิเศษต่างกับโครงการปกติอย่างไร ?
ตอบ : โครงการภาคพิเศษใช้หลักสูตรและทีมอาจารย์ผู้สอนเหมือนกับหลักสูตรปกติ แต่เวลาเรียนต่างกัน โครงการภาคพิเศษอาจจะมีเรียนทั้งเช้า กลางวัน และช่วงเย็น ซึ่งบางวิชาอาจจะเลิก 20.00 น. และบางวิชามีการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ทั้งนี้เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ซึ่งจัดเป็นสาขาที่ขาดแคลนบุคลากร) ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศและกลุ่มอาเซียน

  นิสิตที่จบจากโครงการภาคพิเศษจะได้โอกาสการจ้างงานเหมือนนิสิตโครงการปกติหรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตที่จบจากโครงการภาคพิเศษและโครงการปกติ ได้รับใบปริญญาเหมือนกัน ไม่ได้ระบุว่าจบจากโครงการใด และมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมเหมือนกัน ถ้านิสิตมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ (ที่ผ่านมามีนิสิตของโครงการพิเศษได้รับเกียรตินิยมทุกปี) ดังนั้นการได้งานจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของนิสิตแต่ละคน

  นิสิตที่จบจากโครงการภาคพิเศษจะมีโอกาสเรียนต่อปริญญาโท และ เอก หรือไม่ ?
ตอบ : มีโอกาสเหมือนกับนิสิตจากโครงการปกติ โดยปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกสาขา เปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอก และมีโครงการเรียนร่วมกับต่างประเทศในสาขาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของนิสิตแต่ละคน

  นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษจะมีโอกาสกู้ กยศ. หรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตมีสิทธิกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ได้  โดยต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่านเวปไซด์ www.studentloan.or.th  เหมือนกับนิสิตจากโครงการปกติหลังจากได้รับ รหัสประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว

  นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนมีสิทธิขอทุนการศึกษาประเภทต่างๆ หากนิสิตสนใจสมัครสามารถติดต่อที่กองกิจการนิสิต สำหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ มีสิทธิเพิ่มเติมในการขอรับทุนช่วยงานจากโครงการภาคพิเศษด้วย เมื่อนิสิตสอบผ่านปีที่ 1 และกำลังขึ้นชั้นปีที่ 2 และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป นิสิตสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ที่โครงการ ตามประกาศทุนการศึกษา จะเปิดรับสมัครในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี ยื่นใบสมัครที่โครงการภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ชั้น 5

  นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษและมีผลการเรียนดี จะมีโอกาสยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนที่มีผลการเรียนระดับ A (โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตั้งแต่ 15 หน่วยกิต) ซึ่งไม่ใช่วิชาฝึกงาน ไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้ำเพราะสอบตก หรือเรียนซ้ำรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมาก่อนแล้ว และต้องสอบได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในเทอมถัดไป เฉพาะส่วนของค่าหน่วยกิตเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ต้องชำระตามปกติ ( ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 41,700 บาท เป็นค่าหน่วยกิต 22,000 บาท ) สำหรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ มีสิทธิมากขึ้น โดยโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยมของคณะ และระดับดีมากของแต่ละสาขาวิชา ทุกระดับชั้นปี

  นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร แล้วอยากย้ายไปเรียนโครงการของคณะอื่นๆ ได้หรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่สามารถโอนย้ายไปเรียนโครงการอื่นๆได้

  นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาหนึ่ง แล้วอยากย้ายไปเรียนสาขาอื่น ของโครงการภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เช่น ได้สาขา A แล้วอยากย้ายไปเรียน สาขา C) ได้หรือไม่ ?
ตอบ : นิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชาได้ นิสิตควรศึกษาข้อมูลและหลักสูตรของแต่ละภาควิชาที่เว็บไซด์ www.agro.ku.ac.th ให้ดีก่อนการตัดสินใจเลือกสมัครสาขา ถ้านิสิตต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสาขาวิชา สามารถติอต่ออาจารย์กรรมการ สาขาวิชาได้โดยตรง ดังนี้
             สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ       ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์        E-Mail: fagiams@ku.ac.th
            
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ       ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์       E-Mail: suttipun.k@ku.ac.th
            
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร       ผศ.ดร. ปิติพร ฤทธิเรืองเดช       E-Mail: pitiporn.r@ku.ac.th
            
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       ดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ        E-Mail: fagikrl@ku.ac.th
            
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ       ดร. พรทิพย์ แซ่เบ๊       E-Mail : fagipts@ku.ac.th