Loading ...
 • image

  การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ผู้สมัครสามารถสมัครได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

  ช่องทางที่ 1. สมัครผ่านโครงการรับตรง KU Admission http://www.admission.ku.ac.th

  ช่องทางที่ 2. สมัครผ่านระบบกลาง (Admission) http://www.aupt.or.th/admission.php

  ช่องทางที่ 3. รับสมัครตรง ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตึก อก.5 เฉพาะสาขาที่ยังได้นิสิตไม่ครบ จาก 2 ช่องทางแรกเท่านั้น

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2559

 • image

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิศวกรรมอาหาร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ยึดมั่นในหลักการและเหตุผล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 • image

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าใจการประยุกต์วิชาพื้นฐานหลัก คือ เคมีชีวภาพ จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบทางชีวภาพ เพื่อผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรดอินทรีย์ เอนไซม์ วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ เป็นต้น

 • image

  ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน หลักสูตรของภาควิชามุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เครื่องจักร เครื่องมือทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด

 • image

  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในงานอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรควบคู่ไปกับการตลาด เพื่อที่จะให้บัณฑิตที่จบไปเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมในการที่จะคิดค้นพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งที่เป็นอาหาร กึ่งอาหาร และมิใช่อาหาร ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

 • image

  ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ มุ่งเส้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทุกขั้นตอนของการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดหลักสูตรให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ กระบวนการผลิตสิ่งทอ และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนการออกแบบการตลาด และการจัดการสินค้าสิ่งทอ

WELCOME TO FACULTY AGRO-INDUSTRY.

แนะนำหลักสูตร

โครงการหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดตั้งโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ โดยมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ใน 5 สาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งทอ

คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำตอบ จากทุกคำถาม

ปัญหา การศึกษา ทุนการศึกษาอื่นๆ ค่าธรรมเนียมการศึกษา การย้ายสาขา จบแล้วทำงานอะไร ??..

คลิกที่นี่

Facebook Fan page

LINK อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

price and packages-Call-to-action-Icon